Toạ đàm: Nhân sự & Đào tạo ngành Ngân hàng Tài chính 2019 – “Best Practice in Learning Trends & Talent Development to Adopt in 2019” – 22/02/2019


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059