Tag - từ chuyên ngành ngân hàng

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (Net Interest Margin) là gì

NIM viết tắt của từ Net Interest Margin có nghĩa là những chỉ số dùng để xác định chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí phải trả cho nhà đầu tư của ngân hàng. Từ con số này người dùng sẽ biết ngân hàng hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng là bao nhiêu. Công thức tính: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) = Thu nhập lãi [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059