Tag - trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: a. Các nhà quản lý của chính công ty b. Các cổ đông c. Hội đồng quản trị d. Tất cả các câu trên đều đúng Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là: a. Ngân hàng [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059