Tag - kinh nghiệm phỏng vấn ngân hàng

Phẩm chất và kỹ năng quan trọng với Cán bộ tín dụng

1) Nhân viên tín dụng cần những tố chất (/phẩm chất) nào? Cái nào là quan trọng nhất ? Vì sao (/Chứng minh) ? 2) Nhân viên tín dụng cần những kỹ năng nào ? Cái nào là quan trọng nhất ? Vì sao (/Chứng minh) ? 3) Là tổng hợp của 2 câu hỏi trên.

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059