Tag - Futurebankers FB14

Trần Huy Hoàng – FB14

Chương Trình BTC là một chương trình giảng dạy gần gũi, thực tế. Future Bankers đã giúp tôi hiểu rõ hơn về ngân hàng, đặc biệt là cơ cấu tổ chức,yêu cầu nhân sự cũng như các nghiệp vụ cần có của 1 chuyên viên ngân hàng

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596