Tag - câu hỏi phỏng vấn ngân hàng

Bộ đề thi tuyển dụng Nhân viên kế toán ngân hàng – Đề 8

Ngân hàng Công thương Thái Bình nhận được một giấy báo Có liên hàng kèm hai liên UNC gửi tới, nhưng nội dung là cảng Hải Phòng trả tiên cho cho công ty Thép Thái nguyên tài khoản tại NHCT Thái Nguyên. NHCT Thái Bình xử lý như thế nào?

Đề thi Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014

_ĐỀ THI NGÂN HÀNG AN BÌNH_ Vị trí: Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Ngày thi: 10/3/2014 – Thời gian làm bài: 80 phút 1/ Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm đối với những đối tượng nào? 2/ Giới hạn cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của NHTM? 3/ Giới hạn cấp tín dụng đối với Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại [...]

Đề thi Chuyên Viên QHKH Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014

1/ Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm đối với những đối tượng nào? 2/ Giới hạn cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của NHTM?

Bộ đề thi tuyển dụng Nhân viên kế toán ngân hàng – Đề 9

l. Hach toán tổng hợp trong kể toán ngân hàng được sứ dụng những công cụ nào? a. Sô tài khoản chỉ tiết (tiếu khoản) và bảng kết hợp tài khoản b. Sô cải tài khoản và bảng cân đôi kê toán c. Bảng kết hợp tài khoản và cân đôi tài khoản d Bảng cân đôi chứng từ và sô cải

Phẩm chất và kỹ năng quan trọng với Cán bộ tín dụng

1) Nhân viên tín dụng cần những tố chất (/phẩm chất) nào? Cái nào là quan trọng nhất ? Vì sao (/Chứng minh) ? 2) Nhân viên tín dụng cần những kỹ năng nào ? Cái nào là quan trọng nhất ? Vì sao (/Chứng minh) ? 3) Là tổng hợp của 2 câu hỏi trên.

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059