Sau kiểm toán năm 2020, MSB đạt lợi nhuận hơn 2.500 tỷ đồng, thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ trọng 33%


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596