Lễ ký kết hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực cho ngành Tài chính – Ngân hàng với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU)


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596