Lễ ký kết hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực cho ngành Tài chính – Ngân hàng với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU)


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059