CEO Burger King: Loại luôn người khi phỏng vấn nói ‘không cần chăm chỉ, thông minh là được’!


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059