TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ VIỆN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596