Tổng thuật Hội thảo “Sử dụng quá trình tự đánh giá mức độ an toàn vốn (ICAAP) trong triển khai Basel II – Các nhân tố thành công và bài học kinh nghiệm khi triển khai Basel II”


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596