Thiếu vốn trung dài hạn, lãi suất cho vay khó có thể giảm


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596