Tag - Internet Banking

VPBank miễn phí dịch vụ Internet Banking đối với Khách hàng Doanhnghiệp

Theo đó, từ ngày 01/8/2019, VPBank sẽ thực hiện miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, miễn phí đăng ký và miễn phí thường niên của dịch vụ VPBank Online đối với tất cả các khách hàng doanh nghiệp mới đăng ký mở tài khoản qua Hotline của chương trình.

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596