Tag - đề thi ngân hàng agribank

Đề thi ngân hàng AGRIBANK 2017 KV Cần thơ – có hướng dẫn

Câu 1 (15đ): Các nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính? Nhận định “Bảng  cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản là báo cáo phản ánh tài sản và nguồn vốn của ngân hàng theo 1 thời kỳ kế toán nhất định“, đúng hay sai? Giải thích? Câu 2 (15đ): “Nhờ thu là phường  thức thanh toán quốc tế luôn đảm bảo quyền l ợi cho nhà xuất khẩu” – Đ/S, Giải thích? Bài tập nhỏ: Ngân hàng [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596