SeABank chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/11 để thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại VSD


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596