Nợ xấu của Sacombank giảm gần một nửa trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 2.247 tỷ


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596