Hội thảo khu vực: Chủ đề “Chuyển đổi mô hình kinh doanh – Doanh nghiệp và Ngân hàng”


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596