GS.TS. Trần Thọ Đạt: Ngành ngân hàng đang “biến nguy thành cơ” nhờ chuyển đổi số


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596