Eximbank chốt lịch họp ĐHĐCĐ vào ngày 21/6


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596