CEO Burger King: Loại luôn người khi phỏng vấn nói ‘không cần chăm chỉ, thông minh là được’!


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596