Bức tranh nợ xấu của 20 ngân hàng nửa đầu năm


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596