Bộ Chính trị đã giao Chính phủ lập ban tái cơ cấu hệ thống ngân hàng


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596