NAPAS phối hợp với BTCI tổ chức chương trình Phân tích Nghiệp vụ và Kiểm thử Phần mềm


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596