Thêm 3 ngân hàng vừa huy động được 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596